Lasteaed

Lapsevanemale


 

Menüü

http://bit.ly/dailymenyykernulasteaedriisikas

Huvitegevus

Karaktertants kolmapäeviti kell 17:00-17:30 Tantsustuudio Dance Company 

 

Kohatasu

Lasteaia kohatasu ja soodustused.

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev.
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on toiduraha maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev. 

 

Õppeaasta eesmärgid

2020/2021 õppeaasta teema on: ``Lasteaed me mängumaa, mängides siin targaks saan``

Õppeaasta eesmärgid on:

Läbi erinevate mängude õpib laps koostööd, saab uusi teadmisi ja oskusi, peegelda oma tundeid ja soove, õpib suhtlema ning omandab kogemusi ja käitumisreegleid.
Arvestame teistega ning suhtume kaaslaste tegevusse sallivalt ning sõbralikult – väärtustame sõbralikku koostööd!
- Lasteaia arengukava koostamine lähtuvalt valla uuest arengukavast.                                                                                                                                                       - -Tervise edendamine läbi liikumise.  

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
lapse loovuse toetamine;
mängu kaudu õppimine;
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
kodu ja lasteasutuse koostöö;
Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

Lapse arengu hindamine

Kinnitatud hoolekogu heakskiidul 03.03.2011.

Haiba lasteaed Riisikas arenguvestluse läbiviimise kord

Arenguvestluste eesmärgiks on õppekavas sätestatud pädevuste ja lapsevanemate poolsete ootuste seotus lapse tegeliku arenguga.

Arenguvestluse ülesanded on:

 • anda hinnang õppekavas sätestatud kasvatuseesmärkidest tulenevatele pädevustele lapse analüüsi kaudu;
 • leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides, mis võimaldavad kodu ja lasteaia koostöös last paremini arendada;
 • leppida kokku arenguplaan eelolevaks perioodiks;
 • aidata kaasa lapse enesehinnangu tõusule- last märgates ja tunnustades;

Iga õpetaja ootuseks on:

 • laps saavutab õppekavas sätestatud pädevused;
 • lasteaia keskkond toetab lapse arengut;
 • iga lapsevanemaga toimuksid vähemalt üks kord aastas arenguvestlused, mille eesmärgiks oleks vastastikune tagasiside.

Lapsevanematele toeks on:

 • info saamine oma lapse arengu ja käitumise kohta lasteaias
 • lapsest lähtuv arendamine koostöös koduga
 • lapse positsioon rühmas, sõbrad, suhted
 • võimalus rääkida esile kerkinud probleemidest

Arenguvestluse läbiviimise aeg: üks kord aastas: veebruar- märts.

Kui lasteaeda tuleb uus laps, siis toimub vanemaga arenguvestlus 2 kuu jooksul.

Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik eelnevad kokkulepped vanemaga kuni järgmise arenguvestluseni.

Õpetaja saadab vanemale eelnevalt lasteaias välja töötatud küsimustiku ning lepib kokku arenguvestluse ajas, kas meili või telefoni teel.

Arenguvestlus toimub eelnevalt registreeritud graafiku alusel metoodika ruumis.

Vestluse rõhuasetus on seatud eelnevalt koostatud küsimustikule ja lapse arengumapi materialidele: lapse tööd, vaatluslehed, küsitlused jne.

Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel toimuvad vajadusel erinevad järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine, kokkulepete korrigeerimine. Vajadusel kaasates nendesse tegevustesse ka teisi õpetajaid, spetsialiste.

Õpetaja dokumenteerib arenguvesltuse aruandena, mille täidab arenguvestluse käigus või vahetult peale seda. Aruanne kinnitatakse lapsevanema ja õpetaja poolt allkirjadega. Lapsevanemale antakse koopia arenguvesltuse aruandest.

Õpetajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu, ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.

 

Koolivalmidus

Koolivalmiduskaart

 

Kodukord

 

Menüü

http://bit.ly/dailymenyykernulasteaedriisikas

Huvitegevus

Karaktertants kolmapäeviti kell 17:00-17:30 Tantsustuudio Dance Company 

 

Kohatasu

Lasteaia kohatasu ja soodustused.

Lasteaia päeva toiduraha maksumus on 2,20 eur/ päev.
Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on toiduraha maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on toiduraha maksumus 1,55 eur/ päev. 

 

Õppeaasta eesmärgid

2020/2021 õppeaasta teema on: ``Lasteaed me mängumaa, mängides siin targaks saan``

Õppeaasta eesmärgid on:

Läbi erinevate mängude õpib laps koostööd, saab uusi teadmisi ja oskusi, peegelda oma tundeid ja soove, õpib suhtlema ning omandab kogemusi ja käitumisreegleid.
Arvestame teistega ning suhtume kaaslaste tegevusse sallivalt ning sõbralikult – väärtustame sõbralikku koostööd!
- Lasteaia arengukava koostamine lähtuvalt valla uuest arengukavast.                                                                                                                                                       - -Tervise edendamine läbi liikumise.  

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
lapse loovuse toetamine;
mängu kaudu õppimine;
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
kodu ja lasteasutuse koostöö;
Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

Lapse arengu hindamine

Kinnitatud hoolekogu heakskiidul 03.03.2011.

Haiba lasteaed Riisikas arenguvestluse läbiviimise kord

Arenguvestluste eesmärgiks on õppekavas sätestatud pädevuste ja lapsevanemate poolsete ootuste seotus lapse tegeliku arenguga.

Arenguvestluse ülesanded on:

 • anda hinnang õppekavas sätestatud kasvatuseesmärkidest tulenevatele pädevustele lapse analüüsi kaudu;
 • leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides, mis võimaldavad kodu ja lasteaia koostöös last paremini arendada;
 • leppida kokku arenguplaan eelolevaks perioodiks;
 • aidata kaasa lapse enesehinnangu tõusule- last märgates ja tunnustades;

Iga õpetaja ootuseks on:

 • laps saavutab õppekavas sätestatud pädevused;
 • lasteaia keskkond toetab lapse arengut;
 • iga lapsevanemaga toimuksid vähemalt üks kord aastas arenguvestlused, mille eesmärgiks oleks vastastikune tagasiside.

Lapsevanematele toeks on:

 • info saamine oma lapse arengu ja käitumise kohta lasteaias
 • lapsest lähtuv arendamine koostöös koduga
 • lapse positsioon rühmas, sõbrad, suhted
 • võimalus rääkida esile kerkinud probleemidest

Arenguvestluse läbiviimise aeg: üks kord aastas: veebruar- märts.

Kui lasteaeda tuleb uus laps, siis toimub vanemaga arenguvestlus 2 kuu jooksul.

Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik eelnevad kokkulepped vanemaga kuni järgmise arenguvestluseni.

Õpetaja saadab vanemale eelnevalt lasteaias välja töötatud küsimustiku ning lepib kokku arenguvestluse ajas, kas meili või telefoni teel.

Arenguvestlus toimub eelnevalt registreeritud graafiku alusel metoodika ruumis.

Vestluse rõhuasetus on seatud eelnevalt koostatud küsimustikule ja lapse arengumapi materialidele: lapse tööd, vaatluslehed, küsitlused jne.

Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel toimuvad vajadusel erinevad järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine, kokkulepete korrigeerimine. Vajadusel kaasates nendesse tegevustesse ka teisi õpetajaid, spetsialiste.

Õpetaja dokumenteerib arenguvesltuse aruandena, mille täidab arenguvestluse käigus või vahetult peale seda. Aruanne kinnitatakse lapsevanema ja õpetaja poolt allkirjadega. Lapsevanemale antakse koopia arenguvesltuse aruandest.

Õpetajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu, ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.

 

Koolivalmidus

Koolivalmiduskaart

 

Kodukord