Kernu Kooli lasteaed Riisikas 2018/2019. õppeaasta teema  “ Oskan olla looduse sõber ”

Eesmärgid:

 1. Laps suudab liikuda looduses
 2. Laps otsib, katsetab ja avastab metsas, rabas ja mererannas
 3. Laps hoiab, kaitseb rohelist loodust ja elukeskkonda

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 
 • Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.